Sebezkušenostní výcvik

Komu je sebezkušenostní výcvik určen
Kurz – výcvik je vhodný pro pracovníky neziskových a humanitárních organizací a občanských sdružení v oblasti pomáhajících profesí, pro pracovníky z rezortů sociálních věcí, spravedlnosti, zdravotnictví, školství.
Vítáni jsou zájemci s VŠ a středním vzděláním z pomáhajících profesí, jako jsou psychologové, lékaři, sociální a zdravotničtí pracovníci, speciální pedagogové, učitelé, pastorační pracovníci, právníci, personalisté, učitelé psychologie na zdravotnických školách, výchovní poradci, policisté a starší studenti příslušných oborů nad 23 let, rovněž je určen zájemcům z řad manažerů a podnikatelů včetně lektorů vzdělávání. Vítáni jsou i všichni zájemci o vlastní seberozvoj.

Koncepce
Koncepce vychází z dynamické a hlubinně orientované psychoterapie. Navazuje na tradici výuky psychoterapie zážitkovou formou. Kurz – výcvik pracuje po celou dobu 5 let komunitně a skupinově, nelze do něj vstupovat v průběhu. V průběhu kurzu – výcviku frekventanti získávají i potřebné teoretické poznatky v oblasti psychologie a psychoterapie.
Účastníci kurzu prohloubí své znalosti a rozvinou své dovednosti práce s metodami, které lze využít pro podporu konceptu sociálního fungování jak jednotlivců, tak skupin a komunit.
Celkem 600 hodin prezenčního vzdělávání obsahuje: sebezkušenostní část, která má za úkol sebepoznání, náhled a vhled do struktury individuálního a rodinného vývoje. Cílem je podpořit a posílit zrání a osobní růst ve prospěch  zlepšení komunikačních dovedností, posilování odolnosti v sociální zátěži  pomocí učení, v kontextu obsahu a cílů sociální práce. V tréninku se zaměřuje na metody (včetně konkrétních možných technik) fungování v profesních vztazích, založené na kritériích odborných kompetencí pomáhajících, s akcentem na etický rozměr.

Struktura
Kurz – výcvik se skládá z komunity, kterou tvoří všichni členové výcviku a výcvikového týmu a mají společné aktivity jak skupinové, tak komunitní. (viz Program kurzu – výcviku). Těžiště práce spočívá v samostatné práci uzavřených skupin po cca 12 členech, které vedou 2 lektoři (muž a žena).
Komunitní program: ranní rozcvička dle osobního výběru a nabídky (procházka, jogging, jóga, …), ranní komunitní setkání, nácvik relaxace, odpolední tematické setkání a večerní klub (společné aktivity).
Skupinové aktivity: jsou každý den vždy ve 3 pracovních setkáních jednotlivých skupin.

Náplň kurzu – výcviku
Obsahem skupinové a komunitní výcvikové práce je především reflexe vlastní životní cesty.
Budování náhledu na rodinné kořeny, chápání vlastního osobnostního vývoje a profesní dráhy a mezilidských vztahů. Sebepoznání se děje na základě zpětných vazeb, které vzniknou v malé skupině a v komunitě.
Výcviková komunita pracuje také s nácvikem konstruktivního jednání a řešení problémů a všemi nástroji dovedností, které lze uplatnit v osobním i pracovním světě. Užívané jsou i neverbální techniky (arteterapie, muzikoterapie, pohybová a taneční terapie, psychodrama, relaxační a imaginační metody, psychogymnastika a psychopantomima, mapování a modelování rodinných struktur). A to vše v kontextu dynamické a hlubinné psychoterapie.
Seznámíte se s mapou rodiny, čárou života, typologií životních a rodinných rolí prostřednictvím hraní rolí, modelování vztahů ve skupinách.
Všechny aktivity lze aplikovat v práci s lidmi.

 • Cílové kompetence
  Naučit se využívat principy skupinové dynamiky pro práci s klienty jak v rámci sociální práce, tak v širší oblasti mezilidských a mezioborových vztahů.
  Účastníci získají korektivní zkušenosti díky dynamice skupiny a komunity.
  Naučí se aplikovat teoretické poznatky z oblasti mezilidských vztahů, vývoje jedince a dynamiky skupinových procesů včetně rodiny, které jsou důležité v oblasti mezilidských vztahů v širším slova smyslu.
  Naučí se rovněž využívat poznatky pro přímou práci v rámci individuální práce, skupinové, terénní  a komunitní práce, a to:
 • Prohlubovat náhled na etická dilemata ve vztahu s klientem/klienty;
 • budovat vnitřní motivaci klientů ke změně postojů;
 • pracovat se zdroji a silnými stránkami klientů a využívat je k aktivizaci a změně;
 • zprostředkovat klientům porozuměni pro motivy jejich jednání, chování a učit je reagovat způsobem, který je pro ně i pro jeho sociální okolí bezpečnější a efektivnější;
 • osvojit si komunikační postupy, a tím posílit své postoje, a svou roli;
 • navrhovat smysluplná intervenční a preventivní opatření ve prospěch klienta;
 • naučí efektivně pracovat s týmem;
 • pracovat v krizi, aplikovat teoretické poznatky ke zvládnutí konfliktní situace;
 • používat nástroje selfmanagementu, které vedou k posílení zdravého „já“ a následně mají vliv na etické principy.
 • Případní zájemci o prohloubení svého teoretického vzdělání se mohou dále vzdělávat např. na Pražské psychoterapeutické fakultě či Škole SUR.

Délka kurzu – výcviku, podmínky dokončení
Sebezkušenostní kurz – výcvik se uskuteční v průběhu 5 ti let v rozsahu 600 hodin.
Absolventi výcviku obdrží na závěr osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu – výcviku.

Místo konání kurzu – výcviku
Kurz – výcvik neprobíhá v sídle Empiria, ale většinu výcvikového času v příjemném zařízení (penzionu) s potřebným výukovým vybavením, v klidném prostředí mimo města. Víkendová setkání probíhají v Praze.

Akreditace výcviku
Výcvik má udělenou akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí č. A2021/1361-SP/VP s názvem: Rozvoj sociálních a psychologických kompetencí prostřednictvím sebezkušenosti. Dokument akreditace ->

Finanční podmínky
Pětiletý výcvik činí 120 hodin ročně ve formě 3 setkání (2 x 6 dnů = 100 hod. a jeden
víkend = 20 hod.). Školné činí cca 210 Kč za výukovou hodinu výcviku. Zaměstnavatel se může podílet na pokrytí části nákladů školného, když se jedná o kontinuální vzdělávání pracovníka v rámci profesního doškolování (v sociální sféře, ve zdravotnictví, ve školství, v rezortu spravedlnosti a vnitra, …). Empiria není plátcem DPH.
Ve školném nejsou zahrnuty výdaje na pobyt a stravu – každý z účastníků si platí sám.

Přihlášení do kurzu – výcviku, výběrové řízení, podmínky přijetí
Výběrové řízení do kurzu – výcviku probíhá dvoukolově.
Nejdříve uchazeč vyplní a odešle přihlášku do kurzu – výcviku a motivační dopis společně s životopisem (ve formátu doc, docx, pdf) na emailovou adresu empiriax@seznam.cz. Bližší informace v Přihlášce.
V případě, že bude žádost po posouzení lektorským týmem schválena, bude žadatel pozván do druhého kola, které proběhne formou rozhovoru s výcvikovými lektory. O výsledku této ústní části – zda byl uchazeč do kurzu – výcviku přijat (či nepřijat) – bude následně vyrozuměn emailem, případně písemně.
S úspěšným žadatelem bude sepsán kontrakt.

 • Podmínky dokončení výcviku
 • absolvování předepsaných hodin sebezkušenosti, teorie a nácviku dovedností, supervize
 • obhajoba závěrečné práce
 • splnění souvisejících povinností dle evidence v indexu a vyrovnání finančních závazků

Lektorský tým
Více informací o týmu -> .