Tým

PhDr. František Kučera

Psychologický poradce, psychoterapeut, supervizor a lektor

Od absolutoria na FF UJEP v Brně pracoval jako středoškolský učitel (gymnázium, pedagogická škola, zdravotnická škola, střední policejní škola MV), klinický psycholog v psychiatrické ambulanci, individuální a skupinový psychoterapeut, manželský poradce, lektor a supervizor. Svůj výcvik SUR a supervizi absolvoval u doc. Jaroslava Skály a Darji Kocábové, teorii na PPF Praha.
Absolvoval výcviky v hypnóze, v řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí ve Švýcarsku, LBT, AT.
Od roku 1993 do roku 2021 vedl jedenáct pětiletých výcviků SUR, jeden tříletý výcvik gestalt a tři pětileté výcviky pod PVŠPS Praha. Má specializaci výchova a vzdělávání ve zdravotnictví.
Nyní působí jako lektor vzdělávání dospělých ve firmách, vzdělávacích agenturách, a ve školství, jako supervizor v sociálních zařízeních (OSPOD, sociální služby, dům seniorů), ve firmách, ve vězeňství, školských zařízeních a v poradně pro mezilidské vztahy,
dále jako psychologický poradce v soukromé ambulanci, kde pracuje se sportovci, podnikateli, manželskými páry a rodinami.

Koníčky – kopaná, cyklistika, fotografování, akvaristika a domácí zvířata – kočka a pes.
Motto: „Buď jak buď, však k životu neztrať nikdy chuť“.

PhDr. Marie Pečená

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, lektorka a koučka

Vzdělání FF UK Praha psychologie, atestace z klinické psychologie a funkční specializace z psychoterapie. 40 let praxe klinické psychologie a psychoterapie.
Absolvovala tyto výcviky: SUR sebezkušenostní psychodynamický výcvik, Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt IGAP (Multi-Di-Mens a Norsk Gestalt institut), Hypnóza a relaxační techniky (III stupně), Integrovaný supervizní výcvik MŠTCH, Psychosomatická problematika – spoluzakladatelka psychosomatické laboratoře. Výzkumná a projektová činnost.
Specializuje se na psychosomatiku, zejména na gynekologicko-porodnickou a sexuální tématiku. Je také lektorkou a supervizorkou různých výcvikových institutů Gestalt, Hypnózy a zejména SUR (8 komunit 5letých psychoterapeutických výcviků). Dlouhá léta je lektorkou ve vzdělávání organizací a firem a postgraduálního vzdělávání lékařů a sester. Je i v pozici koučky a výcvikové lektorky v Cílevědomém koučinku (9 dvouletých cyklů).
27 let vede soukromou ordinaci klinické psychologie.

Koníčky jsou toulky přírodou, má ráda lidi, zvířata, zejména psy, a stromy. Baví ji zajímavé projekty, kde výsledkem je konkrétní pomoc.
Motto: „K úspěchu nejede výtah, musí se jít pěkně po schodech“.

PhDr. Jana Procházková

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, VŠ pedagožka, soudní znalkyně

Od absolutoria FF UK, obor psychologie, pracuje především ve zdravotnictví, má specializační zkoušku pro psychology ve zdravotnictví a také z psychoterapie. Absolvovala několik výcviků – SUR, rodinné terapie, muzikoterapie, krizové intervence, supervize, mediace.  Od r. 1989 je i VŠ pedagogem – učí psychologii na UK, TUL a PVŠP, léta je soudním znalcem  v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie zvl. specializace klinická psychologie, pedopsychologie- v oblasti občansko-právní a trestních oblast násilí a CAN.  Supervizně pracuje jak v oblasti zdravotnictví, tak sociální a školství, pro státní i nestátní instituce a jednotlivce. Má dlouhou praxi práce na linkách důvěry a v poradnách pro mezilidské vztahy. Spolupracuje s policií ČR nejen v praxi, ale i v jejím specializačním vzdělávání.
Jako výcvikový lektor SUR byla od roku 1995 do roku 2021 v osmi bězích psychoterapeutického výcviku KOV  lektorkou skupin.

Koníčkem jsou neverbální techniky a především muzikoterapie, jsem kočkomilka.
Motto: „Umění pozorování a empatie se učíme nadosmrtismrťoucí“.

PhDr. Helena Vostradovská

Terapeutka, koučka a poradkyně v psychosociálních otázkách

Absolvovala studium sociologie na FFUK, tříleté teoretické studium psychoterapie na PVŠPS v programu celoživotního vzdělávání a sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (psychodynamický směr – PVŠPS – SUR). Další semináře a výcviky: telefonická krizová intervence, grafologie a psychologie – ČGK, semináře ČSPAP a PVŠPS – psychoanalytická teorie a další.
Pracuje v neziskovém sektoru převážně jako vedoucí veřejně prospěšných a sociálních projektů. Založila a vede rodinné a komunitní centrum. Zaměřuje se zejména na primární prevenci, realizuje vzdělávací aktivity pro rodiče a děti. Specializuje se na problematiku vazby a oblast psychické deprivace v dětství. Ve své praxi podporuje tvořivou spolupráci rodičů a malých dětí, která posiluje bezpečnou vazbu mezi rodičem a dítětem.
V současné době má soukromou praxi jako poradkyně, terapeutka a koučka.

Mezi její koníčky patří: rodina, péče o zahradu, cestování, klasická a moderní hudba a výtvarné umění, četba, výlety do přírody, střelba z luku a golf.
Motto : „Cesta je cíl“.

Mgr. Monika Havlíčková

Sociální pracovnice, supervizorka, pedagožka, lektorka.

Vystudovala sociální práci na Univerzitě v Hradci Králové a supervizi na FHS UK. Absolvovala výcvik v krizové intervenci, výcvik telefonicky linky důvěry, výcvik PRIDE, a kurzy zaměřené na práci s rodinou a sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (psychodynamický směr –  SUR).
Je místopředsedkyní Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Je členkou   v pracovních skupinách  v rámci MPSV, MŠMT a profesních spolků sociálních pracovníků v ČR. Je interní pedagožkou v Jahodovce – Vyšší odborné škole sociálně právní, externě spolupracuje s FHS UK, HTF UK. Je autorkou odborných textů, článků věnující se tématu supervize a identitě a roli  sociálního pracovníka ve společnosti.
Je lektorkou a propojuje sociální práci s dalšími obory: v pedagogice, psychologii, zdravotnictví, v právu. Podílí se i na školení policistů, v tématu práce s rodinou.
Je držitelkou ocenění Gratias v sociální práce, za přínos sociální práci, za rok 2021.

Zájmy: miluje lenošení, a umí si ho užít; má ráda příběhy se zápletkou;  a i kus sportu: kolo, lyžování, plavání, zkusila potápění, a fandí, a umí fandit.
Motto: “ Otevírám zámky a vcházím s pokorou”.

PhDr. Karel Hrubý

Speciální pedagog a sociální pracovník se zaměřením na poruchy chování u dětí.

Absolvoval vysokoškolské studium v Hradci králové a v Praze, přičemž rigorózní řízení absolvoval na Karlově univerzitě.
Profesně se profiluje pro práci s dětmi s poruchami a extrémními poruchami chování. Poskytuje soukromou terapeutickou praxi.
Absolvent sebezkušenostního výcviku SUR, dále pak výcvik vedení motivačních rozhovorů pro pomáhající profese pod vedením PhDr. Jan Soukup, Ph.D
Dlouholetá praxe v ústavní výchově a ve střediscích výchovné péče.  Spolupracuje na několika projektech, přednášková činnost. V současnosti vede jako ředitel Dětské domovy se školou ve Slaném a v Dobřichovicích a Střediska výchovné péče tamtéž.

Zájmy: Hudba, sport, zejména lyžování a fotbal, umí se zapálit pro všechno.
Motto: „Většinu pro mne důležitých věcí jsem se naučil v lese.“

Mgr. Michal Jirásek

Speciální pedagog, externí pedagog VOŠ, supervizor

Vystudoval obor speciální pedagogika na PedF UK.
Absolvoval výcviky: SUR, výcvik v integrativní supervizi, výcvik v metodě EEG Biofeedback.
Od 1995 pracuje ve školském  zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Od 2017 externě vyučuje odborné předměty ve VOŠ. V rámci soukromé praxe poskytuje supervizní služby. Odborně se zaměřuje na problematiku dětí a mládeže s  výchovnými a výukovými obtížemi se sklony k rizikovému životnímu stylu.
Je členem Českého institutu pro supervizi s akreditací supervizor.

Zájmy: Rád čte, rád cestuje (nejlépe individuálně), má rád moře. Ocení dobrý film, nepohrdne dobrým jídlem. Zkouší vařit a péct. Zahraje i na kytaru.
Motto: „Učinit lze vše, jen u něčeho aktuálně nevím jak.“